PREINSCRIPCIÓ

Per preinscriure’s en el Master és ineludible estar en possessió d’un títol universitari. Els candidats que estiguin cursant l’últim curs de la seva carrera universitària podran fer la preinscripció subjecte a tenir el títol requerit abans de finalitzar el Master.

La documentació a presentar és:

 • Currículum sintètic
 • Fotocòpia COMPULSADA del títol de llicenciat/diplomat/graduat (o resguard, en defecte d’això)
 • Només si ets estudiant, còpia simple de l’Expedient Acadèmic
 • Dues fotos de carnet (recents)
 • Fotocopia DNI/Passaport

La selecció la farà el Comitè de direcció d’acord amb el currículum presentat pels alumnes, atenent la prelació temporal de la seva preinscripció.

 

MATRÍCULA

Els alumnes seleccionats en la preinscripció seran admesos definitivament i podran formalitzar la matrícula a la Secretaria del Master.

L’import total de la matrícula és de 5.900 €.

La matrícula dóna dret a:

 • Assistir a les sessions del Master
 • Assistir a totes les activitats de suport i debat
 • Utilitzar les infraestructures de la URV (biblioteca, aules, ordinadors,…)
 • Rebre la documentació de tots i cadascun dels mòduls, així com el material complementari
 • Assistir a l’examen dels mòduls del Master
 • Obtenir el títol de Màster en Finances i Gestió Bancària atorgat per la URV i per la IEF
 • presentar-se a l’examen, després d’abonar l’import de matrícula corresponent, per a l’obtenció del títol addicional d’European Financial Advisor (€FA) expedit per l’EFPA.